วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน

แผนการสอน
.....คำอธิบายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมอง ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัย การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมว้ย
จุดประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้สใจแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมองธรรมชาติพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัย การประพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
2.เพื่อให้ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับเด็ก
3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รายการสอน
ครั้งที่ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน1-2 * ความรู้เบื้องต้นจิตวิทยาพัฒนาการ * ทำความรู้จัก * โครงการสอน
และอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย *นำเสนอการเรียนการสอน *หนังสือหลักและหนังสืออ่าน
*คำศัพท์และคที่เกี่ยวข้อง *บรรยาย *เสริมในรายวิชา
*หลักการขอการพัฒนา *คำถามทบทวน *แผ่นใส
*การแบ่งวัยของมนุษย์
*งานการเลี้ยงดูเด็ก
*พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3 *ศเกยภาพของสมอง *บรรยาย*เอกสาร
*กลไกลของสมอง*อภิปลาย*รูปภาพ
*สมองซีกซ้ยและสมองซีกขวา*สรุปลงแผนที่ความคิด*หนังสืออ่านเสริม
*สมองทำงานอย่างไร
*หน้าที่สำคัญของสมอง
*วิธีการเตรียมความพร้อมทางสมอง*ตอบคำถามทบทวน
4-6* ความเป็นมาของการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย*อ่านนอกเวลา
*หนังสือหลัก
*การศึกษาเด็กในยุคต่างๆ*รายงานสรุปสาระสำคัญ
*การศึกษาเด็กในประเทศไทย
*วิธีการพัฒนาเด็ก
*ความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย
*ทฤษฎีจิตวิทยพัฒนาการ*บรรยาย*แผ่นใส
*ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกาย*อภิปลาย*CD*
*ทฤษีพัฒนาการทารอารมณ์และบุคลิกภาพ*รูปภาพ
*ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม
*ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
*ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
7-8* ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย* ศึกษาสาระสำคัญหนังสือหลัก*หนังสือหล
*ความหมายและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว*สังเกตและสัมภาษณ์การอบรม*แหล่งเรียนรู้ในสังคม
*ปัจจัยสำคัญของครอบครัวที่มีผลต่อเด็ก*เลี้ยงดูเด็กจากครอบครัวต่างๆ*ตัวอย่างกรณีศึกษา
*รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
*ประชาธิปไตย
*ปล่อยปละละเลย
*ตามใจ
*เข้มงวด
*ใช้อำนาจ
*ไม่คงเส้นคงวา
*รักสนับสนุน
*ใช้เหตุผล
9*สอบปลายภาค
10-12*การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย*บรรยาย*หนังสือหลัก
*แนวปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก *อภิปราย *จุลสาร
*การปลูกฝังลักษณะนิสัย
*การมีวินัยในตนเอง
*ค่านิยมประชาธิปไต
*การเห็นคุณค่าในตัวเอง
*ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
*ลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์ความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา*ตอบคำถามทบทวน13-14กราปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก*บรรยาย*หนังสือหลัก*ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ข องเด็กปฐมวัย*ทดลองปรับพฤติกรรมเด็ก*ตัวอย่างกรณีศึกษา
*เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม*จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม-แบบฟอร์ม
*การใช้แรงเสริม *ตอบคำถามทบทวน*ใบงาน
*การให้แรงเสริมแรกเปลี่ยน
*การปรับพฤติกรรมเป็นขั้นตอน
*การทำตามแบบอย่าง
*การลงโทษ
*การควบคุมตอนเอง
*การทำสัญญา
15*สรุป ทบทวน * อภิปลาย *รูปเล่มรายงาน*ตัวอย่างข้อสอบ